ប្រាក់ខែកម្មករ ឆ្នាំ២០២៣ បានដំឡើងដល់ ២០០ដុល្លារ ក្នុង១ខែ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាសសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែ ចំនួន២០០ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ខណៈឆ្នាំ២០២២ ប្រាក់ខែគោល១៩៨ដុល្លារ ដូច្នេះឆ្នាំ២០២៣នេះ បានសម្រេចបន្ថែម២ដុល្លារទៀត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *